Huishoudelijk Reglement

Zwem-, polo en triathlonvereniging De Zijl-LGB te Leiden,
opgericht: 1 oktober 1971  |  ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40445464

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd: “De Zijl-LGB”, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 1 oktober 1971 en is gevestigd in de gemeente Leiden.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld bij notariële akte op 19 oktober 2010.
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden onder nummer 40445464.
 5. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).
 6. In gevallen waarin de Statuten of dit reglement niet voorzien gelden de door de Algemene Vergadering (AV) en/of het bestuur genomen besluiten.

Artikel 2. Leden

 1. De vereniging kent volgens de statuten de volgende categorieën van leden:
 • junioren
 • senioren
 • leden van verdienste
 • ereleden
 1. Junioren zijn die leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt Senioren zijn leden van 16 jaar en ouder.
 2. De categorie juniorleden wordt onderverdeeld naar leeftijd volgens de richtlijnen van de sportbond.
 3. De categorie seniorleden wordt onderverdeeld naar leeftijd volgens de richtlijnen van de sportbond en bovendien in:
 • recreanten
 • droogleden
 • kaderleden
 • gastleden
 1. Recreanten zijn leden die niet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie of startnummer.
 2. Droogleden zijn leden die géén zwemtrainingen volgen, maar wel loop- en/of fietstrainingen volgen en/of aan andere verenigingsactiviteiten deelnemen.
 3. Kaderleden zijn leden die géén trainingen volgen maar wel als trainer, instructeur, bestuurslid, commissielid en/of als vrijwilliger taken in het belang van de vereniging verrichten op regelmatige basis gedurende tenminste één verenigingsjaar.
 4. Gastleden zijn personen die voor een periode van niet langer dan zes maanden van de diensten van de vereniging gebruikmaken.

Artikel 3. Leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Onder bijzondere verdiensten wordt verstaan onder meer het zich als bestuurslid, kaderlid, commissielid of vrijwilliger gedurende meerdere jaren op uitstekende wijze uitvoeren van zijn taken. Van de benoeming wordt melding gedaan in de eerstvolgende AV. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden en hebben geen geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die reeds lid van verdienste zijn en zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de AV met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Onder bijzonder verdienstelijk wordt verstaan onder meer het gedurende minimaal 10 jaren zich als bestuurslid, kaderlid of commissielid inzetten voor de vereniging op een wijze die ver uitgaat boven datgene wat van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Ereleden hebben alle rechten van de leden en hebben geen geldelijke verplichtingen. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.
 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de AV met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het bestuur bewaakt het benoemingsbeleid, de criteria en de consistentie.
 5. Individuele leden en commissies kunnen aan het bestuur voorstellen doen voor de benoeming van leden van verdienste en ereleden.
 6. Indien het lidmaatschap eindigt conform artikel 11 van de statuten eindigt tevens het lidmaatschap van verdienste of het erelidmaatschap.

Artikel 4. Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs of begunstigers.
 2. Donateurs of begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs of begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs of begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5. Het lidmaatschap

 1. De aanmelding van een kandidaat-lid geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris en/of de ledenadministrateur te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen:
 • naam, voornamen, geslacht,
 • adres, postcode, woonplaats,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer,
 • nummer bankrekening,
 • e-mailadres,
 • alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren in competitieverband is uitgekomen. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. De secretaris en/of de ledenadministratie kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 1. De inschrijfgelden voor kandidaat-leden worden door de AV vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 2. Heeft een kandidaat-lid binnen de door het bestuur vastgestelde termijn niet aan de verplichtingen voldaan dan vervalt het kandidaat-lidmaatschap. Indien hij/zij van de diensten van de vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens zijn kandidaat-lidmaatschap, dan dient hij/zij zijn financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijfgelden kan nimmer geschieden.
 3. Tegelijk met de aanmelding verstrekt het kandidaat-lid een machtiging voor periodieke incasso van de contributiegelden, tenzij met de secretaris en/of de ledenadministrateur een andere betalingsregeling is overeengekomen.

Artikel 6. Toelating van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door de secretaris en/of de ledenadministrateur namens het bestuur genomen.
 2. De secretaris en/of de ledenadministrateur kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 3. Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement en hiernaar te handelen. Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clubhuis en wordt op verzoek door de secretaris verstrekt.
 4. Het bestuur en/of de ledenadministratie draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten, worden aangemeld bij de KNZB en/of de NTB.

Artikel 7. Rechten en plichten van leden

 1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
 2. Zij hebben, met inachtneming van de beperkingen behorend bij de lidmaatschapscategorie, het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de AV.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht de secretaris en/of de ledenadministrateur schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van hun persoonlijke en adresgegevens.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies en/of kaderleden gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNZB en/of de NTB.
 9. Leden kunnen slechts aanspraak maken op enig recht wanneer zij hun geldelijke verplichtingen binnen de vastgestelde termijn zijn nagekomen.
 10. Bij door of namens het bestuur vastgestelde wedstrijden en evenementen dienen de leden de voorgeschreven verenigingskleding te dragen. De kleding kan zijn voorzien van logo’s en teksten van sponsors. Leden dienen zich te houden aan de afspraken die terzake door het bestuur met sponsors zijn gemaakt. Het bestuur kan nadere regels stellen omtrent het dragen van verenigingskleding bij verenigingsactiviteiten.
 11. Leden en ouders van junioren zijn verplicht tot het bij toerbeurt verrichten van taken in het belang van de vereniging. Dit betreft onder meer: bardiensten, schoonmaakhulp, jurylid, scheidsrechter, vervoer naar uitwedstrijden.

Artikel 8. Tuchtrecht en straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNZB en/of de NTB door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNZB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 9. Bestuur

 1. Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Het A.B. is, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen, belast met:
 3. de algemene leiding van de vereniging;
 4. de uitvoering van de door de AV genomen besluiten;
 5. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 6. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 7. Het A.B. vergadert tenminste viermaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
 8. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 9. Een bestuursvergadering i.s tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
 10. Het AB doet aan de AV voorstellen voor de vervulling van vacatures in het bestuur. Deze voorstellen moeten tenminste veertien dagen voor een AV aan de leden bekendgemaakt worden.
 11. Indien een bestuurslid verhinderd is zijn functie uit te oefenen meldt hij dit bij de voorzitter. Waarneming gebeurt door een der andere bestuursleden.
 12. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur (DB). Het DB neemt alle beslissingen welke niet tot een vergadering van het AB kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter een besluit nemen na schriftelijke of telefonische raadpleging van de overige leden van het DB. Een dergelijk besluit dient in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd te worden.
 13. Taken van de voorzitter:
 14. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 15. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;
 16. leidt de algemene- en bestuursvergaderingen en stelt hiervoor de agenda op.
 17. Taken van de secretaris:
 18. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 19. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 20. zorgt voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen;
 21. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 22. zorgt voor het bijhouden van een voor leden toegankelijke lijst, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen;
 23. maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en brengt deze ter kennis van de commissievoorzitters;
 24. maakt notulen van de AV of wijst een vervanger aan;
 25. neemt besluiten op in een besluitenlijst en neemt actiepunten op in een actiepuntenlijst;
 26. brengt in de jaarvergadering schriftelijk verslag uit over de verenigingsactiviteiten van het afgelopen verenigingsjaar; in dit jaarverslag worden ook bijdragen van commissies opgenomen.
 27. Taken van de penningmeester:
 28. beheert de gelden van de vereniging;
 29. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 30. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 31. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 32. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 33. Bestuurstaken en werkzaamheden kunnen worden gedelegeerd aan commissies en/of individuele leden, geen bestuurslid zijnde. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedelegeerde taken en werkzaamheden.
 34. De penningmeester is gemachtigd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering en/of het bestuur tot de volgende geldhandelingen:
 • uitgaven binnen de door de algemene vergadering goedgekeurde budgetten,
 • onvoorziene uitgaven tot maximaal 10% van de totale begroting per jaar.

Artikel 10. Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
 • 1e jaar:         voorzitter en een algemeen bestuurslid
 • 2e jaar:         secretaris en een algemeen bestuurslid
 • 3e jaar:         penningmeester een algemeen bestuurslid
 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur voorgestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de AV waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 11. De algemene vergadering (AV)

 1. Tenminste éénmaal per verenigingsjaar en vóór 1 mei schrijft het bestuur een AV, genoemd Jaarvergadering, uit. In de jaarvergadering worden tenminste de volgende agendapunten behandeld:
 • opening, vaststellen agenda,
 • ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur, commissies en/of werkgroepen;
 • goedkeuring notulen vorige algemene vergadering,
 • jaarverslag van het bestuur en/of de commissies en/of werkgroepen,
 • financieel jaarverslag met rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar van de penningmeester,
 • verslag van de financiële commissie,
 • verkiezing van financiële commissie,
 • begroting nieuwe verenigingsjaar,
 • vaststelling contributies, donaties, machtigingen, vergoedingen, boetes e.d.
 • verkiezing en/of herverkiezing bestuursleden volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
 • rondvraag, sluiting.

Naast de jaarvergadering kan het bestuur andere AV uitschrijven.

 1. De agenda en de datum, tijd en plaats van de AV moeten tenminste veertien dagen vóór de AV aan de leden zijn bekendgemaakt op de door de Statuten voorgeschreven wijze en door een duidelijk zichtbaar in het clubhuis opgehangen aankondiging.
 2. Voorstellen voor een AV kunnen alleen op de agenda worden geplaatst als zij uiterlijk zeven dagen vóór de AV schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, vergezeld van voldoende toelichting.
 3. De jaarstukken bestaan tenminste uit de agenda, het verslag van de vorige vergadering, de jaarverslagen van bestuur en commissies, de jaarrekening en de begroting. Aan de hand van de jaarstukken legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken worden bewaard in het verenigingsarchief.
 4. De jaarstukken en andere vergaderstukken worden tenminste zeven dagen voorafgaand aan de datum van de AV ter inzage gelegd in het clubhuis. Leden kunnen op hun verzoek aan de secretaris de vergaderstukken toegestuurd krijgen.
 5. Besluiten kunnen alleen worden genomen over voorstellen die op de agenda staan vermeld met de mededeling dat er een besluit over genomen wordt. Over amendementen op voorstellen wordt vooraf gestemd. Indien meerdere amendementen zijn ingediend brengt de voorzitter eerst het naar zijn oordeel meest vergaande amendement in stemming
 6. Wanneer gestemd moet worden over een voorstel waarbij het bestuur voorziet dat er ongelijke belangen van verschillende groepen leden zijn, kan het bestuur een voorstel maken over de te volgen stemprocedure. Eerst wordt er dan gestemd over de te volgen stemprocedure, daarna over het voorstel.
 7. De voorzitter kan ter vergadering een stembureau instellen bestaande uit drie leden, geen bestuurslid zijnde.

Artikel 12. Financiële commissie

 1. Conform artikel 16 van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de financiële commissie benoemd.
 2. De financiële commissie bestaat uit twee leden en een reservelid. Een commissielid mag niet langer dan drie aaneengesloten jaren deel uitmaken van deze commissie.
 3. De financiële commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. De financiële commissie controleert het financieel beheer van de vereniging op een door haarzelf te bepalen wijze.
 4. Indien de financiële commissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
 5. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester controleert de financiële commissie binnen twee weken de financiële administratie.

Artikel 13. Overige commissies

 1. Het bestuur kan commissies en/of werkgroepen instellen, welke nader te omschrijven beheers- en/of adviestaken uitvoeren. Deze commissies en/of werkgroepen zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter aan, die zorgt voor de contacten met het bestuur en de leden.
 2. De commissies en/of werkgroepen bestaan uit minimaal 3 personen. Daalt de bezetting beneden dit aantal, dan stelt het bestuur en/of de commissie de vacature in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde. Indien voor een bepaalde taak geen commissie en/of werkgroep functioneert neemt het bestuur de taken zo nodig tijdelijk waar.
 3. De vereniging kent de volgende vaste, op actieve sportbeoefening gerichte, commissies, te weten:
 4. Zwemcommissie.
 5. Waterpolocommissie.
 6. Commissie Elementair Zwemmen.
 7. Triathloncommissie.
 8. Breedtesportcommissie.

Deze commissies geven leiding aan en houden toezicht op de desbetreffende sportafdeling.

 1. Naast bovengenoemde vaste commissies kent de vereniging de volgende verenigingsbrede commissies:
 2. Evenementencommissie.
 3. Sponsorcommissie.
 4. PR commissie.
 5. Clubhuiscommissie.
 6. Materiaalcommissie.
 7. Jeugdcommissie.
 8. Technische commissie.
 9. Vertrouwenspersoon of –commissie.
 10. De vertrouwenspersoon of -commissie kan worden ingeschakeld in die gevallen waarbij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een openbare behandeling in een commissie, bestuur of algemene vergadering niet toelaat, o.a. in gevallen van mishandeling, intimidatie, ongewenste bejegening.
 11. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 12. Elke commissie rapporteert tenminste éénmaal per kalenderjaar over de voortgang van haar werkzaamheden aan het het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald. Van elke commissievergadering dient een verslag aan het bestuur te worden gezonden. Elke commissie zendt uiterlijk 2 weken voor de AV een verslag over het verstreken verenigingsjaar of wedstrijdseizoen.
 13. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 14. Een commissie dient voor 1 november van enig jaar een begroting in te dienen voor het daarop volgende jaar. Zij geven een overzicht van de door hen vast te stellen activiteiten met vermelding van baten en lasten. De begroting eenmaal vastgesteld door het bestuur van de vereniging en later als zodanig geaccepteerd door de AV, is bindend voor de commissie.
 15. Indien enige commissie tussentijds wijziging wil van het toegewezen budget, dan dient de betreffende commissie vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe aan het bestuur. Het bestuur doet hierover uitspraak, welke bindend is voor de commissie.

Artikel 14. Contributie, lidmaatschapskaart

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die elk een verschillende bijdrage betalen en verschillende rechten hebben op het deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Ereleden, leden van verdienste en kaderleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.
 2. De contributietarieven van de verschillende categorieën van leden en de minimumbijdrage van donateurs worden jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering op basis van de gepresenteerde begroting.
 3. Indien het bestuur zulks noodzakelijk acht is zij gerechtigd de contributie tijdelijk te wijzigen. In de eerstvolgende algemene vergadering besluiten de leden over voortzetting van de contributiewijziging.
 4. Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is opgebouwd uit een basisjaarbedrag, waarin de afdracht aan de KNZB en/of de NTB en de kosten van een startnummer of licentie is inbegrepen en 11 of 12 maandelijkse termijnen.
 5. De betaling van de verschuldigde contributie dient te geschieden op de door het bestuur bepaalde wijze.
 6. Wanneer contributies niet op tijd worden betaald, wordt dit beschouwd als betalingsachterstand. In dit geval ontvangt het desbetreffende lid een eerste betalingsherinnering. Wanneer geen betaling binnen 28 dagen volgt, volgt een tweede betalingsherinnering waarbij de het bedrag van de vordering wordt verhoogd met een door de AV bepaalde administratieve boete. Wanneer op de tweede betalingsherinnering geen betaling binnen 14 dagen volgt, wordt een laatste aanmaning met een verhoogde administratieve boete verzonden. Wanneer op deze laatste aanmaning geen betaling binnen veertien dagen volgt kan het bestuur tot schorsing overgaan of het lidmaatschap opzeggen. Hierbij blijft de schuld aan de vereniging bestaan.
 7. De algemene vergadering bepaalt op voordracht van het bestuur de bestemming van de ontvangen contributies en donaties.
 8. Nadat de contributie is voldaan, wordt het nieuwe lid indien noodzakelijk een lidmaatschapskaart ter hand gesteld, welke kaart recht geeft tot entree tijdens de verenigingsuren.
 9. Voor deelnemers aan elementair zwemmen dient de lidmaatschapskaart bij de entree van de leszwemuren in de zwembaden aan de dienstdoende kassadiensten te worden getoond.
 10. Bij wijziging van leszwemuur of verenigingsactiviteit dient de lidmaatschapskaart gemuteerd te worden. Deze kaart wordt dan door het lid aan de leiding van het betreffende uur aangeboden. Deze verwerkt de mutatie en geeft daarna de kaart aan de dienstdoende kassadienst functionaris. De uurleiding dient de nieuwe uurleider te informeren en ervoor zorg te dragen dat het lid zonder lidmaatschapskaart (welke kaart dan voor mutatie bij de ledenadministratie is) entree heeft op het nieuwe uur. De nieuwe kassadienst functionaris draagt er zorg voor, dat de lidmaatschapskaart zo snel mogelijk weer aan het lid wordt uitgereikt.
 11. De lidmaatschapskaart is geldig tot op de datum die op de kaart vermeld staat. Bij verlies van de kaart, kan het lid een duplicaat aanvragen bij de ledenadministratie, welke kaart dan tegen een betaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag kan worden verkregen.

Artikel 15. Onkostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen en/of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfskosten te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door het bestuur vast te stellen normen en voorwaarden.
 2. Het bestuur is bevoegd om aan kaderleden, trainers, instructeurs en/of vrijwilligers een forfaitair bedrag voor onkosten toe te kennen, zulks volgens jaarlijks door het bestuur vast te stellen normen en voorwaarden.
 3. Bestuursleden kunnen hun ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten, reis- en verblijfskosten ten laste te brengen van de vereniging.
 4. Leden die de vereniging vertegenwoordigen in landelijke- en/of regionale vergaderingen, studiedagen, congressen e.d. kunnen hun reis- en verblijfskosten ten laste brengen van de vereniging.
 5. Vergoeding van reis- en verblijfskosten geschiedt op basis van openbaar vervoer, 2e klasse. Voor een vergoeding of op basis van eigen vervoer is de goedkeuring van het bestuur vereist. Eigen vervoer wordt vergoed tot een door de fiscus toelaatbaar gestelde maximum kilometervergoeding mits tenminste twee leden van hetzelfde vervoermiddel gebruik maken.
 6. Onkostendeclaraties moeten worden ingediend op een door het bestuur bepaalde wijze.

Artikel 16. Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in het clubhuis aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. De openingstijden zijn in het clubhuis duidelijk zichtbaar opgehangen.
 3. Het bestuur en de commissies zijn bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid dient dit in overleg met de beheerscommissie te worden aangetekend in de daarvoor bestemde kalender of agenda.
 4. Leden of commissies aan wie het clubhuis in gebruik is gegeven dienen dit voor het verlaten in ordelijke staat te brengen.

Artikel 17. Zwem- en polowedstrijden

 1. De deelnemers zullen op een door de desbetreffende commissie te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de desbetreffende commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 4. De desbetreffende commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNZB toestemming is verleend.

Artikel 18. Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNZB zullen de betrokken leden aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 19. Representatie

 1. Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
 • huwelijk van een lid;
 • geboorte zoon/dochter van een lid:
 • tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
 • tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 • bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 • bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 • bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 • bij het leveren van bijzondere sportprestaties;
 • bij het leveren van bijzondere persoonlijke inzet ten gunste van de vereniging;
 • overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 20. Het clubblad en de website

 1. Indien de vereniging geen clubblad onder de leden verspreidt is de website te beschouwen als de vervanging van het clubblad. Als zodanig is de website het officiële verenigingsorgaan en een communicatiemiddel voor de leden, belanghebbenden en belangstellenden.
 2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen en beeldmateriaal mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Bij zowel inhoudelijk als persoonlijk gevoelige kwesties is voor publicatie toestemming vooraf van het bestuur vereist. In de commissie kan een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.
 3. De PR commissie is verantwoordelijk voor de opmaak, het samenstellen en onderhouden van de website.

Artikel 21. Sponsoring

 1. Sponsorcontracten behoeven de goedkeuring van het bestuur.
 2. De commissies zijn verplicht contacten met kandidaat sponsors te melden bij het bestuur.
 3. Het bestuur kan richtlijnen opstellen waarbinnen commissies zelf sponsorcontracten kunnen aangaan.

Artikel 22. Gedragsregels, alcohol, drugs, stimulerende middelen

 1. Alle leden dienen zich in en om de bij de vereniging in gebruik zijnde gebouwen, ruimten en/of voorzieningen ordelijk te gedragen naar de aldaar geldende regels. Leden die zich wanordelijk gedragen in een bij de vereniging in gebruik zijnd gebouw, ruimte en/of voorziening kunnen door een bestuurslid of kaderlid het verblijf aldaar worden ontzegd.
 2. Leden die zich wanordelijk gedragen in het clubhuis kunnen door een bestuurslid of lid van de beheerscommissie het verblijf aldaar worden ontzegd.
 3. Het is in en om de bij de vereniging in gebruik zijnde gebouwen, ruimten en/of voorzieningen verboden onder invloed van alcohol, drugs en/of stimulerende middelen aan wedstrijden en trainingen deel te nemen, dan wel als arbiter of jurylid op te treden, dan wel als toeschouwer aanwezig te zijn. Ook het in bezit hebben van alcohol, drugs en/of stimulerende middelen tijdens wedstrijden en trainingen is verboden.
 4. Bij een eerste overtreding van de regels volgt een waarschuwing en kennisgeving aan (voor zo ver van toepassing): ouders, trainers, coaches, teamleider, bestuur.
 5. Bij herhaalde overtreding kan worden overgegaan op speelverbod, schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 23. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de AV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Tenminste veertien dagen voor de AV wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, in het clubhuis voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de AV wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste veertien dagen voor de AV in het clubblad gepubliceerd. De secretaris zendt een afschrift hiervan aan de leden die hierom verzoeken.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering.

Artikel 24, Slotbepalingen

 1. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.
 3. Indien de vereniging geen clubblad uitgeeft moet in alle artikelen van dit reglement in plaats van “clubblad” worden gelezen: “website, informatiebulletin, nieuwsbrief, rondschrijven aan alle leden, commissies en werkgroepen”.
 4. In plaats van schriftelijke mededelingen kan ook gebruik worden gemaakt van langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbare berichten (e-mail); hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend tenzij op het bericht een leesbevestiging is ontvangen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vereniging op 30 november 2010.

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                                                            De secretaris:

Albert Spijker                                                            Bert Dijksman